Spravedlivá společnost – Volební manifest ČSSD ke krajským a senátním volbám 2012

Vážené
spoluobčanky a vážení spoluobčané,

 

na podzim tohoto roku se bude v krajských a senátních volbách
rozhodovat o osudu celé České republiky. Jak jistě víte, naše země nevzkvétá.
Tíživé dopady světové hospodářské krize jsou ještě zhoršeny chaotickou
politikou současné vlády Petra Nečase. Vláda, honosící se titulem „vláda
rozpočtové odpovědnosti a boje proti korupci“, v obou těchto oblastech
fatálně selhala. Za jejího působení došlo k dramatickému nárůstu veřejného
dluhu na 41 % HDP a poklesu životní úrovně širokých vrstev občanů, kromě té
vrstvy nejvyšší.

 

Česká strana sociálně demokratická se proto obrací na veřejnost se
sociálně demokratickým reformním programem. Ten na jedné straně nezadluží naše
děti, na straně druhé spravedlivě rozloží náklady řešení krize na všechny
společenské vrstvy. Oproti politice plošných škrtů přicházíme s politikou
podpory hospodářského růstu, vytváření pracovních míst, rovného přístupu ke
kvalitním veřejným službám a boje proti korupci. Sebelepší programové návrhy
však naši zemi nepomohou bez volební podpory vás, občanů České republiky.

 

Krajské a senátní volby tak představují pro občany jedinečnou šanci
vystavit vládě Petra Nečase účet. Jestliže k pádu Nečasovy vlády nepomohly
masové demonstrace, petice nebo stávky, mohou nám k němu pomoci výsledky
podzimních voleb. Občané mohou využít svého hlasu a dát jasně najevo, co si o
politice současné vlády myslí. Nevěřte argumentu těch, kteří tvrdí, že tyto
volby mají řešit jen lokální problémy. Krajská a celostátní politika jsou totiž
neoddělitelně propojeny. Politika krajů je financována z daňových příjmů,
o kterých rozhoduje vládní většina. Byla to právě současná vláda, která
nedodržela předchozí dohody a krátila krajům peníze, které nyní výrazně chybí
například při opravě silnic, dopravní obslužnosti, financování škol, nemocnic
či sociálních služeb. Jasná porážka vládních stran v krajských a senátních
volbách by představovala výraznou podporu pro ty občanské a společenské síly,
které volají po demisi vlády a vypsání předčasných voleb. Prohra ODS a TOP 09
znamená reálnou naději na nové volby už na jaře roku 2013!

 

Česká republika se nyní nachází na rozcestí mezi bezohlednou a
sobeckou politikou nekoncepčních škrtů a plíživé privatizace státu a sociálně
demokratickou politikou sociálně citlivých reforem založených na hodnotách
ochrany lidské důstojnosti, svobody, solidarity a spravedlnosti. Osud našeho
státu je opět v rukou občanů. O tom, jakým směrem se země bude ubírat,
rozhodne v následujících volbách i váš hlas. Stojíme o to, aby ho získala
právě ČSSD!

 

Děkuji za vaši podporu.

 

Bohuslav Sobotka

předseda České strany sociálně
demokratické

Jiná vládní politika je možná, chceme spravedlivou společnost!

 

Co se dnes děje v naší zemi, velká část občanů odmítá.
Hospodářství stagnuje a nevytváří nová pracovní místa. Rostou obavy z dalšího
zhoršování stavu a kvality veřejných služeb, od zdravotnictví přes školství až
po policii. Máme nevýkonnou veřejnou správu, bují korupce, selhává justice
a ochrana práv občana. Skupiny obyvatel jsou stavěny proti sobě (mladí proti
starým, nezaměstnaní proti pracujícím, jedna profesní skupina proti druhé).
Arogantní vládní politika dále zhoršuje postavení sociálně nejslabších, propadá
se ale i střední vrstva. Stále více platí, že vládní politika slouží výhradně
úzké a bohaté oligarchické skupině, která podporuje škrtání
v rozpočtu     a utahování opasků,
ale rozhodně tím nemá na mysli své vlastní příjmy a majetky. Pravicová vláda,
která ztratila podporu veřejnosti, nemá šanci v boji s korupcí a
kmotrovským klientelismem, kterým je sama zasažena a ovládána.

 

Lze prokázat, že země, které reagují na projevy ekonomické a sociální
krize  promyšleně                a
koncepčně, mají nesrovnatelně lepší výsledky než země, které se na žádnou
reflexi nezmohou. Proto je třeba skončit s „rozbitostí“ a „bezcílností“ české
politiky. Je třeba mít vizi státu, která je víc než jenom sledováním aktuálního
hodnocení ratingových agentur. Je třeba znovu svést zápas    o svobodu rozhodovat, v jaké zemi
chceme žít, a dát občanům na výběr mezi alternativami. V lidech nesmí růst
pocit, že nejsou schopni ovlivnit vývoj a směřování společnosti. V naší zemi
nesmíme připustit celkový rozpad sociálního rozměru moderního občanství.

 

Česká republika se vzdaluje úspěšným zemím Evropy a stále více funguje
hluboce pod své možnosti. Zatímco všechny okolní země ekonomicky rostou, my se
ostudně potácíme na okraji recese. Kde je příčina? Fungování státu a
společnosti nelze založit na sobectví, hamižnosti a nespravedlnosti. Česká
republika nemůže být státem, který myslí pouze na bohaté a úspěšné.

 

Současná vládní politika vyžaduje zásadní změnu. Chceme budovat společnost,
jež je soudržná. Občan, který se snaží pracovat a platí daně, má právo na
garantovanou úroveň zdravotních
a sociálních služeb, má právo na dostupné vzdělání, zabezpečení
v nemoci, a zaslouží si jistotu, že ten, kdo zneužívá výhody, dopouští se
korupce apod., bude spravedlivě potrestán.

 

V současné krizové situaci ve světě se jako nejúspěšnější model
ukazuje sociálně a ekologicky orientované tržní hospodářství, které úspěšně
kombinuje vysokou ekonomickou výkonnost se sociální ochranou, citlivým
přístupem k životnímu prostředí a úsilím o rovnost šancí. Základním cílem
je chránit důstojné životní podmínky občanů, vytvořit podmínky pro kvalitní
život všem. Proto musí existovat nediskriminační přístup ke vzdělání, lékařské
péči, zabezpečení nemocných, starých lidí a těch, kteří se ocitli v nouzi.
Jiná než Nečasova politika je možná. V Evropě ji reprezentují zejména
skandinávské státy, jejichž fungování je dlouhodobě založeno na moderních
sociálně demokratických principech.

 Stojíme na straně lidí práce. Poctiví nesmí prohrávat.

 

Cítíme potřebu obnovit sociální smír, nastolit efektivní a
spravedlivou daňovou soustavu a vyhlásit nemilosrdný boj jakémukoli
parazitování na veřejných penězích. Problémy této země nejsou často způsobeny
ani tak světovou krizí jako spíš vlastní špatnou hospodářskou politikou a
tolerancí vůči korupci.

 

Jsme na prahu třetí průmyslové revoluce. Budoucnost a prosperita naší
převážně průmyslové země závisí na naší schopnosti vytvářet a nabízet zboží a
služby s co nejvyšší přidanou hodnotou. Česká společnost si proto musí být
schopna udržet vysokou intelektuální a kulturní úroveň.

 

Školám je nutné vrátit výchovnou úlohu a učitelům ztracenou prestiž. Vzdělání musí být všeobecně přístupné a kvalitní. Rodiče
musí mít jistotu, že základní a střední veřejné školy poskytnou jejich dětem to
nejlepší možné vzdělání. A že stát úroveň vzdělávání kontroluje a garantuje.
Nelze dopustit, aby školné či zápisné omezovalo přístup k vysokoškolskému
vzdělání nemajetným uchazečům. Pedagogové musí mít odpovídající odměny i
podmínky k práci. Vzdělání se musí stát celoživotním programem. Zesílíme
tlak na kvalitu vysokých škol, na jejich spojení s výzkumem, vývojem a
samotnou praxí. Investice do výzkumu a vývoje by měly stabilizovat stávající
výkonné instituce a zároveň by měly hledat perspektivní oblasti uplatnění ve
výzkumu a na trzích inovací. Podpora vědy musí připravovat budoucí
konkurenceschopnost země a pracovní místa.

 

 

Jak se dostat z krize

 

Práce za námi sama nepřijde, musíme pro ni vytvářet podmínky.
Potřebujeme přitáhnout investice soukromého sektoru. Jde nám o nový typ
investičních pobídek, které by měly být přednostně směrovány do problematických
regionů a musí být více zaměřeny na náročnější výrobky a služby. S ohledem
na stárnutí populace rozšíříme ve všech regionech nabídku práce ve zdravotních
a sociálních službách.

 

Vládní rozpočtová, mzdová a sociální politika musí mít na zřeteli
udržení kupní síly domácností a silné vnitřní poptávky.

 

Jedním z klíčových momentů hospodářské politiky by měla být
podpora exportu. Zvláštní stimulaci si zaslouží například rozvoj exportu
služeb. Maximálně je nutné využívat nástrojů ekonomické diplomacie.

 

Podpoříme rozsáhlé investice v rámci podniků se státní účastí,
zejména v oblasti energetiky. Vedle jaderné energetiky se jedná také o
alternativní kapacitu plynového elektrárenství, které bude muset doplňovat
stále větší využití  alternativních
zdrojů. Kraje by měly získat investiční prostředky pro opravy a rekonstrukce
týkající se silniční sítě a veřejných budov, které by měly přísně sledovat cíle
energetických úspor.

 

Zásadní význam pro investice by měly mít evropské strukturální fondy.
Je nutné vytvořit spolehlivé nástroje nezávislé kontroly zacházení
s těmito penězi, abychom je mohli v plné míře čerpat. Eurozóna má pro
Českou republiku mimořádný význam. Je s ní dramaticky provázán náš
průmysl, který je klíčovou složkou našeho výkonu. Je tak fakticky motorem,
který udržuje naši ekonomiku v pohybu. Stabilita eurozóny je osudovou
kartou naší země a naše politika s tím musí počítat.

 

Evropské zdroje by měly být využity také pro obnovu památek, které na
sebe váží velké množství kvalifikované práce. Obdobně by bylo vhodné
v gesci obcí a měst uvolnit evropské zdroje na menší ekologické stavby a
protipovodňová opatření.

 

Vysoké zisky distributorů energií by měly být vyváženy investicemi do
rozvodných sítí. Zároveň by měly být občanům nabídnuty evropské příspěvky na
bezpečnější a efektivnější zdroje tepla, zateplení a programy rekonstrukcí a
revitalizace panelové zástavby. Smyslem opatření by měla být také podpora
místních menších firem, podpora místních potravin a programů pro
mikroenergetiku. Nadále je nutno podporovat rozvoj malého a středního
podnikání, které představuje stále nevyužitý rezervoár růstu a zaměstnanosti.
Tyto subjekty by měly získat více příležitostí z veřejných zakázek, měly
by mít podporu v rozvíjení nových technologií.

 

 

Bráníme sociální stát

 

Sociální stát nechápeme jako břemeno, ale jako nástroj zabezpečení
kvality života a zároveň i jako zdroj hospodářského růstu. Všechny prováděné
reformy sociálního státu musí být založeny na hledání co nejširšího konsensu
při respektování role sociálního dialogu s odbory i zaměstnavateli.

 

Po dobu otevřené krize je důležitá veřejná podpora účelně zkrácené pracovní
doby a také veřejná podpora prvních pracovních míst pro absolventy škol.
Kombinace hospodářské a sociální politiky podporou zaměstnanosti je
v období chronické hospodářské recese důležitější než kdykoli předtím.
Ztráta praxe, pracovních návyků a kontaktu s profesí může způsobit
nevratné škody. Zvláštní pozornost státní politiky zaměstnanosti vyžadují
ohrožené skupiny, jimiž jsou zejména mladí lidé bez praxe, občané po padesátce,
ženy po mateřské dovolené a zdravotně postižení.

 

Nedávná cílená destrukce úřadů práce a s ní spjaté rozpočtové
škrty vedly k omezení podpory v nezaměstnanosti a praktickému zániku
aktivní politiky zaměstnanosti. Bude proto nutno znovu posílit a rozvinout
veřejné služby zaměstnanosti. Budeme vytvářet komplexní systém celoživotního
učení a zároveň komplexní a individuálně připravenou strategii rychlého návratu
na trh práce. Odmítáme výrazné snižování úrovně sociální ochrany nezaměstnaných
stejně jako schválenou novelu zákoník práce, která celkově snižuje úroveň
ochrany a jistoty zaměstnanců a značně omezuje jejich odborová práva. Zrušíme
ponižující a nesmyslné hlášení nezaměstnaných na poštách. Posílíme motivaci
pracovat pravidelným zvyšováním minimální mzdy, která stagnuje už od roku 2007.
Obnovíme také výplatu nemocenské pro pracující i v prvních třech dnech
nemoci.

 

Chceme budovat vstřícný stát, který zabraňuje lidem v propadu na
sociální dno, ocitnou-li se v úzkých, ztratí-li práci, onemocní-li,
jsou-li ohroženi invaliditou či existenční nejistotou. Fungující veřejné služby
mají nesmírný význam pro přitažlivost země, podnikání a také základní životní
spokojenost. Sotva se dá docenit a vyčíslit, jakou výhodou je pro společnost,
pokud má zdravou      a vzdělanou
populaci, která je společensky zodpovědná, aktivní a vybavená smyslem pro
vzájemnou solidaritu. Pro život má velký význam, jestli je možné principiálně
spoléhat na vstřícnost úřadů k občanům a jejich férovou obhajobu zájmů lidí a
státu.

 

Efektivní stát je něco jiného než bujení razítek. Budeme usilovat o
důsledné odpolitizování veřejné správy, o snižování administrativní zátěže,
propojování informačních bází, rušení či slučování administrativních agend.
Obdobně musí dojít například k  odlehčení zátěže soudů, které banálními
povinnostmi a zkostnatělým způsobem práce ztrácejí čas potřebný pro řešení
závažných případů.

 

Mnohem více je nutno dělat pro ochranu spotřebitele. Trh je zaplaven
spoustou nekvalitního zboží a nabídkou podřadných služeb. Běžný spotřebitel je
klamán a okrádán neseriózními nabídkami, zavádějící reklamou, nesprávným
označením apod. Lidé nemají čas ani prostředky na právní vymáhání nápravy a
z toho těží neseriózní subjekty. Kontrola musí získat více pravomocí, mít
lepší organizaci a personální vybavení. Občané se nesmí stávat oběťmi
novodobých lichvářů, poskytování půjček vyžaduje mnohem přísnější regulaci.
Zabráníme tomu, aby činnost soukromých exekutorů vedla k novým
nespravedlnostem.

 

 

Nedovolíme zadlužení státu

 

Sociální stát nechceme budovat na dluh. Vždy jsme byli přesvědčeni, že
jsme schopni si na něj vydělat. Předpokladem sociálního státu je spravedlivý a
účinný daňový systém, úspěšná hospodářská strategie a výkonná rostoucí
ekonomika.

 

Za klíčový úkol pokládáme stabilizaci veřejných financí a spravedlivé
rozložení daňového břemene. Snižování deficitu by mělo být postupné a mělo by
být převážně řešeno na příjmové straně rozpočtu. Usilujeme o vyrovnání státního
rozpočtu do roku 2017. Chceme zjednodušit daňovou soustavu a dát daňovému
prostředí potřebnou stabilitu.

 

Naším cílem je zavedení progresivní daně z příjmů pro fyzické
osoby, budeme prosazovat zavedení další sazby ve výši 38 % z hrubé mzdy
pro příjmy nad 100 000 Kč měsíčně. Chceme zvýšit základní sazbu daně
z příjmů právnických osob o dva procentní body, zároveň navrhujeme
zavedení druhé sazby této daně pro velké podniky působící v oblastech,
jako jsou energetika, telekomunikace a finančnictví. Zvýšit by se mělo zdanění
hazardu i dědická daň u velkých majetků. Odmítáme další zvyšování DPH, stejně
jako experiment se sjednocením DPH do jedné sazby.  Trváme na zachování snížené sazby této daně
pro sociálně citlivé položky, jako jsou léky, potraviny či knihy.

 

Uvažujme o širším využití ekologických daní. Jde především o stimulaci
úspor energií a dalších surovin, racionální hospodaření s obaly, využití
odpadů, penalizaci znečištění

a stimulaci čistých technologií a spotřeby. Podporujeme zavedení daně
z finančních transakcí na evropské úrovni.

 

Odmítáme nespravedlivé a finančně nepřiměřené narovnání
s církvemi a v případě volebního úspěchu budeme jednat o jeho
finanční korekci.

Korupce nesmí dusit ekonomiku

 

Vysoká míra korupce v naší zemi je jednou z příčin omezeného
růstu investic a hospodářské stagnace. Navíc korupce rozleptává sociální pojivo
společnosti – významně podkopává důvěru v politický systém, ve státní
instituce a politiku samotnou.

 

Boj s korupcí a úsilí o nezávislost justice vyžaduje širší
alianci politiků, odborů, zaměstnavatelů i občanských iniciativ. S jejich
pomocí chceme prosadit zásadní legislativní změny.

 

Usilujeme o zákon o majetkových přiznáních, včetně výrazných sankcí za
nelegálně nabytý majetek. Prosazujeme úplné zrušení akcií na doručitele.
Potřebujeme daleko přísnější novelu zákona o zadávání veřejných zakázek, která
přinutí dodavatele i subdodavatele doložit svou majetkovou strukturu. Prosadíme
elektronické aukce.

 

Navrhujeme výrazně zprůhlednit systém financování politických stran,
stanovit limity na všechny centrální volební kampaně a také zakázat financování
politických stran firmami. Všechny volební výdaje musí být evidovány a
stanoveným způsobem zveřejněny.

 

Chceme obnovit finanční policii. Navrhneme zákon o lobbingu a
zajistíme, aby byl uveden v život takový zákon o státní službě, který bude
úředníky veřejné správy chránit před politickými nebo komerčními vlivy.

 

Chceme dokončit a zprovoznit plnou elektronizaci veřejné správy. Ve
veřejné správě prosadíme povinnost hospodárného nakládání s majetkem. Za
tímto účelem je zapotřebí také novelizovat zákon o finanční kontrole.

 

 

Kvalitní a dostupná zdravotní péče pro všechny

 

Za pravicových vlád došlo k narušení principu solidarity.
Zdravotní péče je rozdělována na základní, tedy lacinou, a na ekonomicky
náročnější, kterou si mohou bohatší zaplatit ze svého. Podobné dělení medicíny
na léčbu pro chudé a bohaté je pro nás nepřijatelné.

 

Jako základ zdravotnické soustavy vidíme páteřní síť nemocnic, které
budou pod kontrolou veřejné správy. Měly by být neziskovými organizacemi, tedy
institucemi zřízenými ne za účelem vytváření zisku, ale za účelem poskytování
kvalitních a dostupných zdravotních služeb. Rozsah péče stanoví ministerstvo ve
spolupráci s kraji. Odmítáme privatizace či dlouhodobé pronájmy všech
veřejných nemocnic a ústavů, zřizovaných ministerstvem zdravotnictví, kraji a
městy. Záměrem sociální demokracie je snížení počtu zdravotních pojišťoven,
zrušení stropu při platbě zdravotního pojištění, zjednodušení systému úhrad a
zavedení kategorizace cen zdravotnických prostředkům vnesením pořádku do lékové
politiky. Budeme usilovat o vyvážení práv a povinností pacientů a zdravotníků.

 

Zrušíme poplatky ve zdravotnictví, s výjimkou časově ohraničeného
příspěvku na stravu v nemocnici. Uděláme vše proti zdražování zdravotní
péče, která se pro řadu lidí stává v důsledku vysokých doplatků za léky
nedostupnou.

 

Přistoupíme k modernizaci nemocnic a stabilizujeme personální
situaci ve zdravotnických zařízeních. Občané musí mít v kterékoli chvíli a
na kterémkoli místě přístup k rychlé a kvalitní první pomoci.

 

 

Spravedlivý důchodový systém

 

Klíčovým cílem důchodové reformy musí být zajistit všem – současným i
budoucím – důchodcům dostatek prostředků pro důstojný život, zachování
odpovídající životní úrovně a také schopnost podílet se na veřejném, sociálním,
ekonomickém a kulturním životě společnosti. Důchodový systém musí být spravedlivý
a dlouhodobě udržitelný.

 

Odmítáme pravicovou vládou prosazený druhý důchodový pilíř, je pro
občany nevýhodný, riskantní a spokojenost s ním vyjadřují jen zástupci
soukromých fondů. Za podstatnou považujeme stabilizaci veřejného, průběžně
financovaného pilíře. Navrhujeme sloučit oba dobrovolné soukromé spořící
důchodové systémy do jediného se státní podporou založenou nikoli na vyvádění
peněz z průběžného systému, ale na státním příspěvku. Chceme zvážit
způsoby, jak motivovat zaměstnavatele k tomu, aby svým zaměstnancům do
penzijního fondu více přispívali.

 

Zasadíme se o postupné zpružnění podmínek odchodu do důchodu
s tím, že budeme občany motivovat k prodlužování pracovní aktivity.

 

 

Základním úkolem státu je zajistit bezpečnost
občanů

 

Nesystémové rozpočtové škrty současné vlády zapříčiní, že
v následujících dvou letech hrozí zánik až 60 % hasičských stanic a téměř
30 % policejních oddělení nebude moci zajistit základní služby pro občany. Je
třeba zastavit Kalouskova finanční opatření a nedále nepokračovat
v„pseudoreformách“, které bezpečnostní sbory devastují a destabilizují.
Nečasova vláda provedla drastická personální a rozpočtová opatření, která
ve výsledku budou znamenat jedno – postupnou privatizaci bezpečnostního
sektoru. Dopady těchto opatření se dotknou všech občanů tohoto státu!

 

Prosadíme základní pilíř bezpečnosti – zákon o vnitřní bezpečnosti.
Nastavíme bezpečnostní standardy, ze kterých bude vycházet skutečná potřeba
příslušníků bezpečnostních složek. Bezpečnostní sbory finančně stabilizujeme a
udržíme jejich profesionalitu na vysoké úrovni. V žádném případě
nedopustíme podfinancování hasičských záchranných sborů. Vytvoříme fond, do
kterého budou pojišťovny povinně odvádět procentuální část ze svých zisků, a
tyto finanční prostředky se přerozdělí profesionálním a dobrovolným hasičům.

 

Bezpečnost není výsada, ale právo každého občana. Kraje a obce nesmí
suplovat úkoly                   a
povinnosti státu. Stát musí být garantem bezpečnosti!

 

 

 

Moderní integrovaná doprava

 

Předpokladem pro fungování ekonomiky, ale také pro rozvoj cestovního
ruchu, dostupnost škol, zdravotnických zařízení apod. je kapacitně dostatečná,
kvalitní a včasně fungující doprava. Naším dlouhodobým cílem v oblasti
infrastruktury je dobudování silniční a železniční sítě i vodních cest.

 

Prioritou zůstává dokončení páteřní dopravní sítě, odstranění
historického zanedbání silniční sítě na komunikacích nižších tříd včetně
snížení přetížení na silničních komunikacích. Investice, modernizace a rozsáhlé
opravy budou vyžadovat spolupráci veřejného a privátního sektoru, a to nejen
pro vlastní finanční krytí, ale i vytváření nových pracovních míst.

 

Naším cílem je nadále budovat systém veřejné dopravy jako
integrovanou, neduplicitní, kvalitní, kapacitně dostatečnou a pokrývající požadované
spektrum potřeb občanů. Nadále budeme usilovat o maximální propojení autobusové
a osobní železniční dopravy v jeden ucelený systém, který by měl
poskytovat finančně dostupnou alternativu osobní automobilové dopravě. Za
optimální považujeme stav, kdy cestující na jednu trasu bez ohledu na přepravce
a regiony bude potřebovat pouze jednu jízdenku.

 

Stát musí být garantem dostupnosti veřejné dopravy občanům a musí
vytvářet podmínky pro efektivní rozvoj napříč jednotlivými regiony.
S ohledem na podporu zaměstnanosti musí stát vytvářet podmínky pro
mobilitu občanů.

 

 

Rozvíjejme regiony společně

 

Rozvoj regionů chceme stavět na otevřeném dialogu s občany, na
právu občanů nejenom poskytovat politikům mandát, ale i právu je kontrolovat,
na právu občanů vyjadřovat nejenom nespokojenost, ale zejména své potřeby.

 

Budeme usilovat o transparentní rozhodování ve všech oblastech a na
všech úrovních řízení krajů s důrazem na veřejné zakázky, u kterých budeme
nadále zavádět všechny ověřené a efektivní způsoby vedoucí  k minimalizaci korupčního potenciálu.

 

Změníme systém projednávání krajských rozpočtů a vytvoříme otevřený
systém rozhodování         o rozpočtu
s možností určit investiční a rozvojové priority samotnými občany.
K již zavedeným     a efektivním
opatřením přidáme elektronické a „rozklikávací“ rozpočty. Za nedílnou součást
transparentnosti hospodaření považujeme možnost průběžné kontroly ze strany
občanů v oblasti veřejných zakázek.

 

 

Senát dbající o dobro celku

 

Naši senátoři budou lépe využívat ústavních možností Senátu jako
pojistky, bránící přijímat nedokonalé zákony. Zároveň budeme usilovat o plné
uplatnění Senátu v roli orgánu prosazujícího české národní zájmy
v evropské agendě. Na půdě Senátu povedeme diskuse o zásadních otázkách
budoucnosti naší země. Pokud udržíme převahu sociálně demokratických senátorů,
budeme moci nadále garantovat nedotknutelnost sociálních práv občanů
v naší Ústavě a Senát bude nadále důsledně a aktivně bránit snahám pravice
o demontáž sociálního státu.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.